Programy

 • Program 1 Senior Executive Next Steps (SENS) Doradztwo indywidualne
 • Program 2 Debaty Oxfordzkie Grzegorz Nawrocki
 • Program 3 Komunikacja-Współpraca-Zaangażowanie Warsztaty dla firm
 • Program 4 Zarządzanie przez CSR Szkolenia dla firm i instytucji
 • Program 5 Wystąpienia Publiczne/Szkolenie Medialne Warsztaty indywidualne oraz grupowe
 • Program 6 Prime Speakers Spotkania motywujące dla pracowników
 • Program 7 Cultura Animi

„Wiedza dzieli się na trzy różne kategorie: wiedzę, że, wiedzę o tym, jak oraz wiedzę o tym, co. Wiem, że uran jest radioaktywny, wiem, jak jeździć na rowerze; niekiedy zaś wiem, co robić, co mówić. Pierwszym rodzajem wiedzy jest informacja, (której usystematyzowaną postacią jest nauka); drugą jest umiejętność, trzecią zaś cnota.

◊◊

Roger Scruton „Przewodnik po kulturze nowoczesnej – dla inteligentnych”

Executive Development

Korzystając z wieloletniego doświadczenia partnerów biznesowych reprezentujących różne dziedziny i specjalności oferujemy spersonalizowane programy rozwojowe dla liderów i ich organizacji. Przygotowując programy dla konkretnych osób i firm badamy ich potrzeby, stopień rozwoju i wewnętrzną kulturę organizacyjną.

W naszych programach rozwojowych używamy szeregu własnych i licencjonowanych narzędzi, między innymi MPA® – Master Person Analysis, Extended DISC® Personal Analysis, Overview – ocena kompetencji menedżerskich metodą 360°, MBTI® – Myers-Briggs Type Indicator®. Procesy rozwoju wyższej kadry menedżerskiej wspieramy m.in. oceną 360°, testami osobowościowymi, badaniami kultury grupowej, grupami fokusowymi.

Przedstawiamy wybrane programy.

Program 1

Senior Executive Next Steps (SENS)

Senior Executive Next Steps – celowe, konkretne, skuteczne zarządzanie karierą dla doświadczonych menedżerów.

Dlaczego?

Z naszego doświadczenia w obszarze executive search wynika kilka istotnych wniosków:

 • Krótka lista kandydatów na wysokie stanowiska menedżerskie obejmuje osoby o bardzo podobnym, wysokim poziomie umiejętności i kompetencji oraz doświadczeniu; wygrywają ci, którzy potrafią najlepiej opowiedzieć swoją historię, nawiązać relację i wywołać głód na więcej.
 • Ci, którzy dokładnie wiedzą, do czego dążą – jaka firma, nie tylko jaka branża; co chcą wnieść, nie tylko stanowisko – mają większe szanse na sukces i szybciej uzyskują informację zwrotną nt. swoich wyobrażeń dotyczących konkretnej pracy;
 • Większość osób jest amatorami w poszukiwaniu pracy – nie znają rynku i nie znają siebie – szczególnie są nimi menedżerowie wyższego szczebla; brak wiedzy skutkuje przypadkowymi działaniami, długim procesem poszukiwania pracy (średnio 6-12 m-cy) i rosnącą frustracją połączoną często ze stopniową erozją wiary we własne umiejętności, kompetencje i doświadczenie.
 • Dla doświadczonych menedżerów, poszukujących zawodowych wyzwań lub pragnących zmienić swoją karierę, kluczowe jest zmierzenie się z obiektywnym obrazem ich aktualnej sytuacji, uświadomienie sobie ewentualnych barier i zauważenie pomijanych możliwości.

Dla kogo?

Senior Executive Next Steps (SENS) to sposób na zaadresowanie powyższych wyzwań. To program dla Senior Executives, którzy:

 • Chcą, aby ich następna praca była psychologicznym i ekonomicznym sukcesem,
 • Są gotowi rozwijać swoje kompetencje i nabywać nowe umiejętności,
 • Rozważają możliwą zawodową zmianę bez konkretnego jednak kierunku,
 • Kontemplują swoją dotychczasową zawodową ścieżkę, w którą zainwestowali wiele czasu, energii i nauki,
 • Nie chcą zwalniać i rezygnować z pełnej pasji i zaangażowania kariery zawodowej.

Co?
Senior Executive Next Steps (SENS) jest realizowane w dwóch wariantach:

 1. Program INTERWENCJA ukierunkowany na przyspieszenie procesu ponownego zatrudnienia i obejmujący m.in. pracę nad Resume, profilem na LinkedIn i Biogramem oraz zaaranżowaną rozmowę rekrutacyjną.
 2. Program STRATEGIA ukierunkowany na rozwój kompetencji, określenie kluczowych elementów kariery oraz wprowadzenie w aktualne standardy znajdowania pracy; zazwyczaj zakończony programem INTERWENCJA

Opiekun: Anna Piekut

Jak?

Proces SENS rozpoczyna analiza obecnej sytuacji – na podstawie udostępnionych dokumentów i informacji – wykonana przez jednego lub dwóch doświadczonych konsultantów kariery. Kolejny etap to rozmowa inicjująca, podczas której następuje ustalenie zakresu wsparcia i spodziewanych efektów. Liczba spotkań w procesie zależy od wspólnie ustalonego zakresu wsparcia.

Metodą pracy jest doradztwo i mentoring w ujęciu Clutterbuck’a.

Od czego zacząć?

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usługi, zapraszamy do telefonicznej konsultacji, której celem jest rozeznanie potrzeb i znalezienie optymalnego modelu współpracy. Konsultacja taka jest bezpłatna.

Anna Piekut
Partner, Meissner&Partners
anna.piekut@eci-meissnerandpartners.com
tel. +48 697 070 416

Program 2

Debaty Oxfordzkie

Debata Oksfordzka jest wyjątkowym formatem. Pomimo swojej akademickiej genezy, debaty oksfordzkie stanowią potencjał, który może wnieść dodatkową wartość do biznesu na poziomie zarządczym i przywódczym, a także wzmocnić kreatywność zespołów. Jest to formuła, w w której przygotowane drużyny debatują nad ustaloną tezą (nie pytaniem) według ścisłych reguł Oxford/Cambridge Union Society.

W przybliżeniu jest to rodzaj słownej konfrontacji podobny do tych jakie odbywają się w brytyjskim parlamencie, gdzie wymiana argumentów następuje pomiędzy stroną Propozycji tezy i Opozycji tezy. Jest to wszechstronne narzędzie rozwijające cały katalog umiejętności niezbędnych w skutecznym prowadzeniu działalności biznesowej czy publicznej.

Wśród tych umiejętności wymienić należy: ćwiczenia prezentacji w sytuacji konfrontacyjnej, przygotowanie skutecznej argumentacji (selekcja argumentów, porządek argumentów), prezentacja publiczna obrony bądź ataku tezy, polemika ze stroną przeciwną, wystąpienia przed szerokim audytorium, techniki odpowiedzi na trudne pytania.

Dodatkowo, przygotowania do debaty łączą się z rozwijaniem umiejętności pracy w grupie, ponieważ każdy członek zespołu – zarówno Propozycji jak i Opozycji ma inną – komplementarną w stosunku do pozostałych – rolę. Debata ma – oprócz merytorycznego – charakter oratorski, a zatem pomaga rozwijać uczestnikom techniki skutecznego przemawiania, przekonywania do swoich racji, nawiązywania relacji ze słuchaczami, negocjacji oraz zarządzania stresem.

Jest zatem Debata Oksfordzka przydatnym instrumentem dla osób, które piastują stanowiska wymagające zdolności przekonywania, publicznych prezentacji, aż do negocjacji i kontaktów z mediami włącznie. Korzystają z niego managerowie, bez względu na szczebel w hierarchii organizacji, ale także prezesi, politycy i eksperci.

Prowadzący: Redaktor Grzegorz Nawrocki

Program 3

Komunikacja-Współpraca-Zaangażowanie

Wierzymy, że jedną z najlepszych metod ulepszania organizacji i atmosfery pracy jest zaangażowanie menedżerów, którzy poprzez samodzielność, odpowiedzialność za podległe sobie zespoły oraz współpracę wykazują się prawdziwą postawą przywódczą.

Proponujemy następujące warsztaty:

Budowanie Zespołu: Budowanie autorytetu szefa komórki, departamentu poprzez umiejętności komunikacyjne. Cechy osobowości istotne podczas wybierania nowych pracowników. Wpływanie na zespół – przekazywanie pozytywnego i wiarygodnego obrazu organizacji. Kreowanie i rozwijanie podległych pracowników. Coachingowy i mentoringowy styl zarządzania podwładnymi. Zarządzanie poprzez wartości.

Komunikacja: Jak rozmawiać z pracownikami, zespołem i przekazywać treści, tak aby osiągać oczekiwane rezultaty; komunikacja werbalna i niewerbalna jako spójny przekaz budujący autorytet i wiarygodność. Praca nad indywidualnymi umiejętnościami i osobowością służącą zbudowaniu dobrych umiejętności komunikacyjnych i innych, właściwych cech na stanowisku kierowniczym. Asertywność, odmawianie, feedback (pozytywny i negatywny). Komunikowanie decyzji. Otwartość i pozytywne podejście.

Motywowanie: Zasady motywowania pracowników w zależności od ich zadań i celów. Postawa przełożonego sprzyjająca pozytywnej atmosferze i nastawieniu. Indywidualne podejście do pracowników – rozpoznawanie potencjału pracownika. Podstawowe typy osobowości pracowników – co motywuje, a co zniechęca poszczególne typy pracowników. Rozwój pracowników jako jedno z narzędzi motywacyjnych. Motywowanie w praktyce.

Kontrolowanie: Wyznaczanie zadań i celów: konkretnych, mierzalnych, ambitnych, realistycznych i określonych w czasie. Delegowanie zadań i kompetencji. Atrybuty jakie można wykorzystać, aby zapanować nad trudnymi pracownikami. Właściwe zarządzanie czasem pracowników. Monitorowanie realizacji zadań – narzędzia i metody. Ograniczenie nadmiernej kontroli procesu wykonywania zadań – kontrola efektów. Zasady informowania pracownika o popełnianych błędach, motywowanie do dalszej pracy.

Zmiany: Jak poprzez swoje nastawienie wpływać na pracowników i ich ocenę nadchodzących zmian. Jak informować pracowników o następujących zmianach. W jaki sposób skutecznie wdrażać plany mimo oporu pracowników – jak korzystać z własnego autorytetu i władzy.

Rozwiązywanie problemów: Konflikt w zespole – właściwe zasady postępowania. Szukanie rozwiązań i podejmowanie decyzji. Kary i sankcje czy mediacje i konsensus – właściwe narzędzia rozwiązywania problemów do różnych sytuacji. Rozmowa z „trudnymi” lub negatywnie nastawionymi pracownikami.

Przywództwo w pracy kierownika:
Samodoskonalenie się – wysoki poziom samoświadomości, identyfikowanie się z własnymi podstawowymi wartościami oraz postępowanie zgodnie z nimi, posiadanie głębokiej wiedzy na temat swoich mocnych i słabych stron, aktywne zarządzanie samym sobą oraz wykazywanie się inteligencją emocjonalną.
Wizja – posiadanie jasnego obrazu sukcesu w przyszłości i jasnej wizji dla siebie w roli lidera oraz zdolność inspirowania innych do działania w celu realizacji tej wizji.
Działanie – przekładanie wizji na działanie, równoważenie uwagi pomiędzy koncentracją na zadaniu (orientacja na wyniki), relacjami (jak ludzie współpracują ze sobą oraz wzajemnie się traktują) oraz procesem (sposobem wykonywania pracy).
Pozyskiwanie – mobilizacja współpracowników do podążania nową drogą; budowania zaangażowania zamiast podległości, okazywanie ciekawości, równoważenie stylu dyrektywnego (doradzanie) z wnikliwym słuchaniem i zadawaniem istotnych pytań (pozyskiwanie).

Program 4

Zarządzanie przez CSR

„Istnieje tylko jeden jedyny rodzaj społecznej odpowiedzialności biznesu – wykorzystywać swe zasoby i podejmować działalność w celu zwiększenia własnych zysków… tak długo, dopóki pozostaje to zgodne z regułami gry, która angażuje się w wolną i otwartą konkurencję, bez podstępów i oszustw.”

Milton Friedman
The Only Social Responsibility of Business is to Increase its Profits
The New York Times Magazine, 1970

Corporate Social Responsibility jest dla dzieci. Bo to one, pytając dorosłych „co ty właściwie robisz w tej swojej pracy?”, pytają tak naprawdę o swoją przyszłość, a dorośli często nie wiedzą co odpowiedzieć, nieprawdaż? Między innymi dlatego coraz więcej pracowników chce odkryć cel swojej pracy. Po co to robię? Po co jest moja firma? Ponieważ inaczej pracuje się w firmie, która dostarcza tylko usługę (ang. service), a nie w firmie, która oferuje usługę – służenie potrzebom ludzi i środowiska (ang. serve-us). W tym drugim przypadku pieniądze za usługę lub produkt to nie cena (ang. price), a nagroda (ang. prize).

Szkolenie ma dwie części:

 1. Wykład pt. “Adekwatność CSR” (1 godzina)
  Inspirujący wykład o zrównoważonym rozwoju i CSR. Udowodnimy, że CSR to dziecinie prosty, stary sposób zarządzania i zarabiania dzięki zarządzaniu wpływem, jaki firma wywiera w swoim łańcuchu dostaw na różne ważne sprawy społeczno-środowiskowe. Każdy z uczestników wykładu zobaczy, że możliwe jest opracowanie adekwatnej strategii CSR dla dowolnej firmy w trzech prostych krokach: “minus w plus”, “pro+fit” i “max-mini”.
 2. Warsztat w formacie “CSR freestyle” (2 godziny)
  Uczestnicy warsztatu stworzą w grupach adekwatne strategie CSR dla wybranych przez siebie marek/firm. A na koniec wszyscy stwierdzą – to było dziecinnie proste.

Prowadzący: Paweł Kudzia

Program 5

Wystąpienia Publiczne/Szkolenie Medialne

Jednym głównych zadań każdego lidera jest umiejętne i skuteczne posługiwanie się słowem w przestrzeni publicznej. Często wiąże się to również z uczestnictwem i wpływem na przebieg publicznego czy korporacyjnego dyskursu w istotnych dla organizacji sprawach. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do wystąpień publicznych różnego rodzaju, zarówno konferencji prasowych, wystąpień motywacyjnych, mów okolicznościowych, a także prezentacji przed różnego rodzaju gremiami wewnątrz firmy. Do tego wachlarza kompetencji należy również dołączyć umiejętność podejmowania trudnych tematów, ustosunkowywania się do kontrowersyjnych pytań i zarzutów, formułowania swojego punktu widzenia w kontaktach z mediami. W oczywisty sposób, nauka skutecznej argumentacji i podstaw sztuki retoryki przekłada się na budowanie wizerunku firmy oraz samego lidera.

Uczestnik po ukończeniu warsztatu będzie potrafił:

 • Świadomie interpretować i generować przekazy
 • Kontrolować elementy własnej autoprezentacji w wybranych kontekstach sytuacyjnych.
 • Określić właściwy sposób przekazywania informacji w zależności od charakteru publiczności i mediów
 • Świadomie rozwijać umiejętności retoryczno-argumentacyjne.

Prowadzący: Redaktor Grzegorz Nawrocki

Program 6

Prime Speakers

Prowadzimy wyjątkowe spotkania motywujące dla pracowników firm i instytucji, przygotowane przed dwie wyjątkowe osoby:

Paweł Potoroczyn – dyplomata, pisarz, wydawca, producent muzyczny i filmowy.
W latach 2008-2016 roku dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Obecnie dyrektor generalny Uniwersytetu SWPS. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert komunikacji, filozofii marki, zarządzania wiedzą. Wykładowca (SGH, Collegium Civitas) regularnie zapraszany przez uczelnie artystyczne do wykładów inauguracyjnych. Przez blisko piętnaście lat dyplomata na topowych placówkach (Los Angeles, Nowy Jork, Londyn).

Paweł Kudzia – konsultant ds. zarządzania przez CSR. Opracowuje strategie CSR w trzech prostych krokach: “minus w plus”, “pro+fit” i “max-mini”. O takim CSR mówi: „jest dla naszych dzieci”.
Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Był korespondentem wojennym, członkiem zarządu i dyrektorem działu misji zagranicznych i pomocy natychmiastowej w Polskiej Akcji Humanitarnej, menadżerem ds. community w portalach internetowych, odpowiadał za CSR w AmRest Holdings.
Paweł odkrywa też różne „story z history PL” i prezentuje je w czasie inspirujących spotkań w firmach i szkołach.

Program 7

Cultura Animi

Program Cultura Animi to wyjątkowy cykl spotkań i warsztatów mających na celu kształtowanie zachowań, postaw, stylu i upodobań w taki sposób, aby ich odbiorca w możliwie najkrótszym czasie mógł zdobyć konieczną wiedzę i ogładę, która pomoże mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach współczesnego świata, ułatwi kontakty międzyludzkie na wszystkich szczeblach, pomoże w budowaniu wizerunku własnego i firmy, umożliwi wszechstronne przygotowanie do sztuki konwersacji, współpracy z mediami, wystąpień publicznych.

Nasz program ukształtowany jest w taki sposób, aby mógł jak najlepiej służyć uczestnikowi lub grupie uczestników. Jego celem jest „poszerzenie horyzontów”, nabranie swobody w poruszaniu się w różnych obszarach tematycznych, takich jak filozofia, polityka, sztuka, literatura, teatr, etykieta, wizerunek a docelowo również psychologia, historia i tworzenie własnych kolekcji sztuki.

Program otwiera spotkanie z coachem, który wspólnie z zainteresowanym określa jego potrzeby i buduje cykl spotkań jak najlepiej do nich dopasowany. Spotkanie z coachem, którego celem jest podsumowanie działań i korzyści, ma miejsce również po zakończeniu programu.

Każdy moduł w programie jest prowadzony przez starannie dobranego eksperta. Są to często osoby wybitne w dziedzinie, którą się zajmują; a jednocześnie takie, które swoją wiedzę i doświadczenie potrafią przekazać w sposób niezwykle interesujący, a nierzadko porywający.

Czas trwania spotkań jest uzależniony od potrzeb i ilości uczestników, i każdorazowo opracowywany, aby wykorzystać go jak najefektywniej.

Programy

 • Program 1 Senior Executive Next Steps (SENS) Doradztwo indywidualne
 • Program 2 Debaty Oxfordzkie Grzegorz Nawrocki
 • Program 3 Komunikacja-Współpraca-Zaangażowanie Warsztaty dla firm
 • Program 4 Zarządzanie przez CSR Szkolenia dla firm i instytucji
 • Program 5 Wystąpienia Publiczne/Szkolenie Medialne Warsztaty indywidualne oraz grupowe
 • Program 6 Prime Speakers Spotkania motywujące dla pracowników
 • Program 7 Cultura Animi