„Z wewnętrznego punktu widzenia etyczna wizja człowieka stanowi stały i samoodnawiający się motyw naszego działania. Skłania nas do okazywania szacunku i dotrzymywania wierności ludziom. Nadaje znaczenie, tajemniczość i świętość naszym najbardziej nawet pospolitym postępkom oraz rozświetla nasze czyny, nadając im sens, który nie jest z tego świata.”

◊◊

Roger Scruton „Przewodnik po kulturze nowoczesnej – dla inteligentnych”

Executive Coaching

Oferowany przez nas program Executive Coaching jest przeznaczony dla Klienta, który zazwyczaj zajmuje wpływowe stanowisko w swojej organizacji, podejmuje w niej kluczowe decyzje oraz często mierzy się z wyzwaniami istotnymi dla działalności firmy – zarówno w sferze ludzkiej jak i zarządczej.

Proces coachingowy skoncentrowany jest wokół Klienta, jego kariery i rozwoju, wyzwań związanych z życiem zawodowym lub osobistym. Coach i Klient blisko współpracują, mając za zadanie osiągnięcie rezultatów uzgodnionych wspólnie lub z przełożonym Klienta.

Dzięki coachingowi Klient zyskuje możliwość rozwinięcia swoich zdolności przywódczych, usprawnienia decyzyjności, budowania długofalowych relacji, zwiększenia kreatywności, umiejętnego zarządzania swoim stresem, właściwego zarządzania czasem oraz odpowiedniego postępowania w sytuacjach wyjątkowo delikatnych czy kryzysowych.

Wynik pracy każdego Klienta przekłada się na podniesienie efektywności pracy całych zespołów w danej organizacji.

Coachowie Meissner&Partners posiadają bogate doświadczenie (min. 600 godzin coachingu) i gruntowne wykształcenie coachingowe, akredytację International Coach Federation (ICF) lub akredytowane szkolenia, pracują zgodnie z Kodeksem Etycznym i według standardów ICF (dostępne na www.icf.org.pl). Są przedstawicielami kilku różnorodnych szkół coachingu i stosują własny styl, oparty na różnych modelach zatwierdzonych przez ICF. Najczęstsze z nich to:

The Co-Active Coaching Model (www.thecoaches.com)

The Coaching Conversation Model – Corporate CoachU (www.ccui.com)

Organization & Relationship Systems Coaching (www.crrglobal.com)

Studium Mentoringu, Coachingu i Doradztwa w Grupie TROP (www.grupatrop.pl)