Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Meissner&Partners Maja Meissner-Filipek z siedzibą w Milanówku przy ul. Krasińskiego 51, NIP 739-222-35-07, REGON 141079630 (zwaną dalej: Meissner&Partners).

Możesz skontaktować się z Nami w następujący sposób:

W kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, adres email: rodo@meissnerandpartners.com

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu wykonania doradztwa personalnego, obowiązków prawnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń.

MEISSNER&PARTNERS jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami MEISSNER&PARTNERS) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania świadczonych usług. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom MEISSNER&PARTNERS na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy MEISSNER&PARTNERS a Podwykonawcami MEISSNER&PARTNERS.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) bez Twojej wyraźnej pisemnej zgody, wypełnianej każdorazowo.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z MEISSNER&PARTNERS umowy w zakresie świadczenia usług wykonywanych przez MEISSNER&PARTNERS, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z MEISSNER&PARTNERS umowy w zakresie świadczenia usług wykonywanych przez MEISSNER&PARTNERS. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa oraz przepisach podatkowych.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W zakresie świadczonych usług nie będziesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.